Venstres vigtigste mål for Kerteminde Kommune

”Venstres grundtanke bygger på frihed, frisind, økonomisk ansvarlighed og fælleskabet. Venstres politik tager udgangspunkt i, at mennesket trives bedst med frihed under ansvar. Nemlig med ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet”

Venstres visioner og overordnede mål for Kerteminde kommune

Gennem styrkelse og tiltrækning af erhverv, bosætning og sommerhusbosætning vil vi skabe et stærkt indtægtsgrundlag til sikring af en øget fremtidig velfærd for alle kommunens borgere.

Vi vil have et kommunalt service apparat, der styrker vores profil og brand som en attraktiv kommune at bo i – og drive virksomhed i.

Vi vil have en overordnet kommuneplan med attraktive byggegrunde, områder til attraktive ældreegnede boliger, områder for tiltrækning af mere detailhandel og flere erhvervsvirksomheder, områder med placeringer for caféer og madboder.

Vi vil tiltrækker nye borgere via gode skoletilbud, herunder flere privat- og friskoler. Og vi vil kæmpe for tiltrækning af flere erhvervsskoleuddannelser til kommunen.

Vi vil udvikle Langeskovs potentiale med en beliggenhed tæt på motorvej og jernbane.

Vi vil styrke udviklingen af Munkebos potentiale for tiltrækning af bosætning med den attraktive beliggenhed og natur.

Vi vil igen udnytte Kerteminde Marinas potentiale og det maritime miljø som styrkeposition – det skal være en stærk del af kommunens brand.

Vi vil styrke brandingen af landdistrikterne som bæredygtig producent af kvalitetsfødevarer.

Vi vil dyrke og styrke et varieret kultur- og fritidsliv.

Vi vil have fokus på vedligeholdelse og forskønnelse af kommunens ejendomme og arealer – og værne om miljøet og den enestående natur.

Lad fornuften råde! VENSTRE

Mærkesager

Venstre i Kerteminde Kommune sætter konkrete mål

– og vil blandt andet arbejde for:

  Den gode bosætning:

Rigt udbud af attraktive byggegrunde i hele kommunen, også private.

Mål: Salg af 100 pr. år i gennemsnit.

Gode og fleksible pasningsordninger såvel i privat som i offentlig regi.

Mål: Mulig pasning 06.00 – 22.00

Skoler, herunder friskoler, med høj faglig kvalitet, lokalt forankrede og med mulighed for udvikling af specialer.

Mål: Målrettet indsats for at løfte alle elever til et tilfredsstillende niveau.

Tilstræbe oprettelse af statslige uddannelsesinstitutioner.

Mål: 3-4 erhvervsskoleuddannelser til kommunen i perioden.

Flere cykelstier, inkl. sikre skoleveje                                                             Mål: Gennemsnitlig min. 5 km pr år

Støtte landsbyråd og lokale initiativer.

Mål: Økonomisk støtte min. som nu, og oprettelse af pulje til nye projekter.

Det gode erhvervsliv

Fremme tilvækst af virksomheder, iværksættere, gennem opsøgende aktiviteter, hurtig og smidig sagsbehandling for såvel nye som bestående virksomheder – én indgang.  Mål: Minimum 1000 nye arbejdspladser i perioden.

Nedbringe dækningsafgiften.

Mål: 0

Sikre tilstrækkeligt antal attraktive erhvervsgrunde med god infrastruktur.

Mål: Altid 10 ledige grunde i varierende størrelse.

Fortsat udvikle turismen, herunder opgradering af maritime aktiviteter.

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan, der bl.a. sikrer et generelt højere serviceniveau.

Det gode kultur- og fritidsliv

Øget støtte til udvikling af vores aktive kultur- og idrætsliv.

Mål: Plus 10% i perioden.

Fortsat støtte og udvikle den imponerende hjælp fra frivillige.

Mål: Fastholde de 40% frivillig borgere, som vi er begunstigede med

Støtte udviklingen af bestående og nye rekreative områder.

Mål: Eksempelvis min. et nyt kommunalt område med shelters pr. år

Det gode ældreliv

Hurtig og kompetent visitering.

Mål: Max 5 dage fra henvendelse.

Tilstrækkelig plejehjemskapacitet – herunder friplejehjem tæt på Munkebo, Langeskov og Kerteminde.

Mål: Max ventetid 1½ måned.

Tilstrækkelig og kompetent genoptræningshjælp.

Mål: Start senest en uge efter henvisning.

Sikre rammer om et godt seniorliv, inkl. udbud af fælles aktiviteter
Mål: Øget støtte til kommunens aktivitetshuse.

Bofællesskaber og seniorboliger.
Mål: Attraktive beliggenheder – 100 boliger i perioden – også private.

Det gode miljø og klima

Øge brugen af vedvarende energi

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan, der sikrer en forøgelse, inden udgangen af 2022

Støtte naturgenopretningsprojekter.

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan inden udgangen af 2022, der tager hensyn til både biodiversitet, trafiksikkerhed og udvikling i bosætning og erhvervsgrunde.

Bekæmpe forurening af luft, vand og jord.

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan inden udgangen af 2022 til opfyldelse af nationale mål.

Den gode skole

At fagligheden prioriteres højt, at eleverne testes i dansk og matematik, at der er klare mål for indlæringen og for de sociale kompetencer.

Der skal være den størst mulige valgfrihed imellem skolerne.

At elever med særlige forudsætninger skal sikres relevante tilbud.

Nultolerance over for mobning.

Vedligeholdelsen af vores skoler skal være god, så vi bl.a. undgår et dårligt indeklima.

Der skal sikres en fornuftig fordeling af tosprogede elever mellem skolerne.

 At skolernes udearealer skal kunne bruges af andre uden for skoletiden.

 

Det gode børneliv

Udgangspunktet er det gode børneliv, hvor leg og læring ikke er hinandens modsætninger, men derimod forudsætninger.

Børnepasning skal tilbydes og indrettes efter forældrenes behov.

Dagpleje og private pasnings-ordninger skal indgå som et naturligt tilbud på lige fod med de kommunale institutioner.

Eventuelle madordninger aftales individuelt i den enkelte pasnings-ordning mellem forældre og personale.

 

Det sunde liv

At den kommunale sundhedsindsats forankres i et sundhedscenter / daghospital

Her vil kommunens borgere bl.a. kunne søge hjælp omkring forebyggelse af livstilssygdomme og ligeledes finde hjælp til rygestopkurser. Der vil ligeledes være opsøgende medarbejdere på centeret. Kommunen skal være frontløberen i oprettelsen af sundhedscentret i samarbejde med følgende aktører: læger – jordemødre – kiropraktorer – fysioterapeuter – diætister – kostvejledere – alternative behandlere – tandlæger – fodterapeuter – laboratorium- og røntgenafdeling.

At samtlige institutioner og skoler i kommunen har fokus på sund kost og motion. Sund kost kræver inddragelse af forældre, mens de fornødne fysiske arealer for leg og bevægelse, er en kommunal opgave.

Telemedicin tages i anvendelse i takt med den teknologiske udbredelse. 

At udbuddet af attraktive motionstilbud til ældre øges

Vi stille op for Venstre Kerteminde 2021

Jens Gantriis

BORGMESTERKANDIDAT

Bor i Kerteminde.
Samlevende med Charlotte Sarkel, og tilsammen har vi 4 børn, Louise på 37, Helene på 32, Mads på 30 og Anders på 28 år. Og indtil nu beriget med 5 børnebørn.

Medlem af Venstre siden 2015, og valgt ind i byrådet ved valget i 2017.

 • Formand for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget.
 • Næstformand i Økonomiudvalget.
 • Næstformand i ETKerteminde.
 • Bestyrelsesmedlem i LAG/Mank.
 • Formand for repræsentantskabet i Nordfyns Bank. Frivillig i Kerteminde Kino

Mine vigtigste mærkesager

Erhvervslivet

Vi skal sikre vækst i vores virksomheder, ved at give dem optimale muligheder i deres samarbejde med kommunen. Vi skal arbejde på at sikre bedre og hurtigere sagsbehandling/servicering, og arbejde på at nedbringe/fjerne dækningsafgiften. Vi skal sammen med erhvervslivet have fokus på den grønne omstilling. Vi skal give vores iværksættere mulighed for kontorfællesskaber. Øget vækst i virksomhederne giver flere arbejdspladser, og mulighed for mere velfærd.

Fritidslivet

Vi har et meget rigt forenings- og kulturliv i Kerteminde Kommune. Fritidslivet og frivilligheden giver sammenhold- fællesskaber og oplevelser for borgere i alle aldre. Frivilligheden skal anerkendes endnu mere, og kommunens hædringsarrangement skal bevares og udvikles. Mere end 40 % af os er involveret i frivilligt arbejde Dette skal selvfølgelig prioriteres.

Ældreområdet

Vi skal sikre tilstrækkelig plejehjemskapacitet, og give mulighed for et eller flere friplejehjem i kommunen. Vi vil arbejde for et aktivitetshus i Langeskov, som kan samle de ældre borgere. Der skal være yderligere fokus på opførelse af ældrevenlige bolige

Bettina Eriksen

Byrådskandidat

Bor i Kerteminde.
Direktør for Stratos AI – en medtech-virksomhed.
Uddannet HDA på SDU, MBA og CBS bestyrelsesuddannelse.
Gift med Morten som driver selvstændig håndværksvirksomhed. 2 døtre Sophia 14 år og Mari-Louis 32 år.

Været politisk aktiv i ungdomsårene.
Arbejdet professionelt med den politiske vækstagenda både som direktør for Udvikling Fyn, hvor jeg lavede en turn around, og fik etableret fynske fyrtårne med international tiltrækningskraft, samt Odense & Co, der dækkede erhverv, turisme, invest og branding.

Mine vigtigste mærkesager:

 • Vækst i kommunes indtægter igennem øget bosætning og tiltrækning af flere erhvervsvirksomheder.
 • En strategisk helhedsorienteret lokalplan, der understøtter en gennemtænkt vækst- og udviklingsstrategi i kommunen.
 • Et kommunalt service apparat, der tydeligt understøtter ovenstående og viser, at det betyder noget at kommunens skatteydere er tilfredse.

Jeg vil med drive og engagement sætte mine politiske holdninger, min baggrund og indsigt i spil.

Bo Sandberg

Byrådskandidat

Bor i Munkebo.
Ejer S1 Management, som arbejder med headhunting, karrierer rådgivning og erhvervsnetværk.
Gift med Tinamari Sandberg. 3 voksne børn.

Initiativtager til græsrodsbevægelsen Adgang Til Arbejde For Alle, der kæmper mod aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked.

Bestyrelsesmedlem i Venstre i Kerteminde Kommune.
Medlem af Kredsbestyrelsen i Venstre Østfyn.
Næstformand i Menighedsrådet, Munkebo Kirke

Mine vigtigste mærkesager:

 • Udvikle og styrke betingelserne for erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Kerteminde Kommune.
 • Udvikle og styrke bosætningsindsatsen, så private og virksomheder vælger Kerteminde som hjemstedskommune.
 • Mindst mulig kommunal regulering. Kommunen er til for borgere og erhvervsliv – ikke omvendt.

Henrik Hadberg

Byrådskandidat

Bor i Munkebo.
Stilling: Præst og iværksætter. Uddannelse: Bygningsingeniør + diplomleder.
Gift med Inge som er pædagog. Har fire voksne døtre.

Har i cirka 20 år drevet kirkelig ”søndagsskole” for mange børn og teenagere i Munkebo.
Første gang i politik, tillidsposter i kirkeligt arbejde både i Danmark og Norge.
Lokalforeninger, menighedsråd og lokalradio.

Mine vigtigste mærkesager:

Øget frihed
• Frihed til selv at vælge privat pasning af børn, friskoler, private servicetilbud og friplejehjem.
• Et positivt tilvalg af kommunens tilbud og dygtige medarbejdere.
Nej tak til kommunalt tvang og formynderi.

Mere nærhed
• Hjælp til børn og unge som er coronaramte.
• Positiv særbehandling af det frivillige foreningsliv.
• Øget støtte til virksomheder der hjælper unge med særlige behov.
• Et samlet sundhedstilbud (daghospital) i Munkebo.
Nej tak til kommunalt svigt og selvoptagethed.

Forstærket vækst
• En velfungerende byggesagsbehandling for både privat og virksomheder.
• Særlig hjælp til iværksættere og vækstvirksomheder.
Nej tak til kommunalt nøl og dårlig vedligeholdelse.

Ken Flemming Guldberg Jespersen

Byrådskandidat

Født og opvokset i Rynkeby, bor nu tæt ved Nymarksskolen.
Gift med Shanna, 3 børn, Susan, Jørn, Lillian samt en stedsøn Steffen. 3 børnebørn, hvoraf den ældste er startet i 4 klasse i Langeskov.

Udlært maskinarbejder på Taarup i Kerteminde.
Arbejder som produktionschef på 29 år hos LBH International A/S i Kerteminde.
Stabschef for den frivillige hjemmeværnsstab ved Distrikt Fyn.

Medlem af Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget
Medlem af Bæredygtighedsrådet
Medlem af Udsatterådet

Mine vigtigste mærkesager:

 • Vil arbejde for fleksible åbningstider i daginstitutionerne, der tilgodeser den enkelte families dagligdag.
 • Vil arbejder for en smidig, effektiv og serviceminded sagsbehandling, både for private, iværksættere og erhvervslivet.
 • Med en stigende ældrebefolkning og længere levetid, vil jeg arbejde for indsatser, der styrker den enkelte borgers mulighed for at tage vare på sig selv længst muligt
 • Vil arbejde aktivt for et friplejehjem i kommunen.

Harris Sander Brandt

Byrådskandidat

Bor i Kerteminde.
Driftsdirektør.
Gift med Mia. Sammen har vi 3 voksne børn.

Medlem af Venstre i Kerteminde Kommunes bestyrelse.

Mine vigtigste mærkesager:

Vækst, Velfærd og Valgfrihed

Forudsætningen for Velfærd er et erhvervsliv, der skaber Vækst og jobs.
Her vil jeg arbejde målrettet for et størst muligt Offentlig Privat Samarbejde.
Som eksempel bør det ene af vores kommende nye plejehjem drives af en privat udbyder.
Min største opgave bliver derfor at lytte til samt flytte holdninger hos mine politiske ”modstandere”. Et privat plejehjem vil bl.a. give den ældre borger Valgfrihed. Muligheden for at kunne vælge selv – ligger dybt i menneskets natur.

Jenet Helvig Lovesnes

Byrådskandidat

Bor i Munkebo.

Er selvstændig hos Universal Crystal / Klinik Unik.
Arbejder med det hele mennesket både på det indre og ydre plan. Samt mennesker der vil rykke sig til et højere niveau i deres business / lederjob.
Mor & mormor til mine 2 piger: Sofiia på 26, som har to drenge, samt Anna på 18 år, som bor hjemme endnu.
Uddannet psykoterapeut, hypnoseterapeut, DAN coach, business vejleder, samt hudspecialist med speciale i ældning / rynker linjer, pigmentering, akne.

Jeg har ingen politisk baggrund, men synes der trænger til et energiskifte ikke kun lokal også på landsplan, da vi er i et paradigmeskifte

Mine vigtigste mærkesager:

Mennesket før systemet.

Få brudt kasse systemet (mennesker er mennesker – ikke brikker).

Vækst i kommunen.

Anita Ebbesen

Byrådskandidat

Bor i Munkebo.
Arbejder som Bid Manager i Coor Service Management. Bor alene, 2 børn. Pernille Mikkelsen på 35, der ejer Clinic SkinCare i Munkebo, og Thomas Mikkelsen på 38, som er professionel fodboldspiller.
Udlært hospitalsøkonoma, samt salgsuddannelse.

Tidligere ejer af Madhjørnet i Kerteminde, hvor ældrebespisning og frokostordninger til lokale virksomheder, samt drift af Hindemae og Ulriksholm, samt Bøgebjerg Strand Campings restaurant var fokus.
Arbejder i respiratoriske Team med uddannelse via OUH i Region Syddanmark.

Mine vigtigste mærkesager:

 • Vil styrke den enkelte borgers valgfrihed på ældreområdet for boligvalg og forplejning, så man længst muligt kan blive i eget hjem.
 • Fleksible børnepasningstilbud med muligheder for tilvalg af mad og fleksible åbningstider.
 • Et aktivt sports og foreningsliv med fokus på frivilliges arbejdes vilkår og muligheder.

Jørgen Larsen

Byrådskandidat

Bor i Kerteminde.
Teknisk chef / udlejning hos DS Bolig Kerteminde.
Gift med Dorrit Høgh, hvilken jeg har to børn med, Theresa 27 år og Linea 19 år.

Formand Venstre i Kerteminde Kommune
Tidligere formand for Kerteminde Sejlklub.
Tidligere medlem af bestyrelsen i Dansk Sejlunion.

Mine vigtigste mærkesager:

 • Bosætningspolitik som sikrer, at Kerteminde Kommune er attraktiv for både unge og ældre, hvilket også indbefatter højvandssikring/sluse i Kerteminde havn.
 • Som bosat i Kerteminde Kommune er det vigtig, at man ved al kontakt til Kommunen oplever, at Kommunen er til for borgerne.
 • Nogle unge er tiltrukket af andet end det store udbud af idrætsforeninger, sejlklubber eller lignende. Derfor skal vi høre de unges stemme og komme dem i møde.

INGEBORG MORITZ HANSEN
REGIONSRÅDSKANDIDAT

Særlige interesseområder:

Bor i Ladby.

Uddannet sygeplejerske. I mange år oversygeplejerske på anæstesi-og intensivafdeling på OUH.
Min nærmeste familie i flere generationer betyder virkelig meget for mig.

Jeg har været medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark i to perioder – primært i sundhedsområdet og i Danske Regioners Sundhedsudvalg.
Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

Mine vigtigste mærkesager:

 • Stærkere og tæt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis
  – sammenhængende behandlingstilbud tæt på den enkelte.
 • Styrket fokus på patientinddragelse og som patient tage aktivt del i og medansvar for egen    sundhed og behandling, hvor det er muligt
  – nærvær og omsorg til patienter og pårørende.
 • Sundhedshus i Kerteminde (i lighed med andre kommuner)
  – skal sikre sammenhæng og tyngde i det nære miljø. En fremtrædende rolle.