Venstre Kerteminde - Danmarks Liberale Parti - Frihed og Fælleskab
Venstre – Kerteminde2022-05-10T10:31:46+02:00

Venstre i Kerteminde Kommune

Vi vil være med når de vigtige beslutninger skal tages i Kerteminde Kommune

MØD BYRÅDSMEDLEMMERNE
LÆS VORES MÆRKESAGER
BLIV MEDLEM AF VENSTRE

HVAD VIL VI MED KULTUREN?

Debatindlæg af Venstre i Kertemindes gruppeformand, Jens Gantriis. Der har lige været folketingsvalg, og det var ikke meget, som i ingenting, jeg hørte om kulturlivet i de forskellige debatter. Kulturen bringer mennesker sammen, og er på mange måder værdiskabende for vores tilværelse, så jeg synes det er lidt skræmmende, hvor lidt det fylder både nationalt, men bestemt også lokalt.  Kerteminde kommune har altid været kendt for et varieret og spændende kulturliv. Desværre er der de sidste måneder komme lidt ridser i lakken, idet både NU Festivalen og Kerteminde Revyen, af forskellige årsager ikke længere præger kalenderen i Kerteminde. Det er jeg meget ked af, idet begge begivenheder netop har samlet mennesker om gode oplevelser. Som formand for Kultur/fritidsudvalget og Næstformand i Kulturregion Fyn, vil jeg i de første måneder af 2023 lægge op til en [...]

1. december 2022|
se flere nyheder fra venstre kerteminde

HAR DU SPØRGSMÅL OM VENSTRES POLITIK?

STIL DIT SPØRGSMÅL HER

Mærkesager

Venstre i Kerteminde Kommune sætter konkrete mål

– og vil blandt andet arbejde for:

  Den gode bosætning:

Rigt udbud af attraktive byggegrunde i hele kommunen, også private.

Mål: Salg af 100 pr. år i gennemsnit.

Gode og fleksible pasningsordninger såvel i privat som i offentlig regi.

Mål: Mulig pasning 06.00 – 22.00

Skoler, herunder friskoler, med høj faglig kvalitet, lokalt forankrede og med mulighed for udvikling af specialer.

Mål: Målrettet indsats for at løfte alle elever til et tilfredsstillende niveau.

Tilstræbe oprettelse af statslige uddannelsesinstitutioner.

Mål: 3-4 erhvervsskoleuddannelser til kommunen i perioden.

Flere cykelstier, inkl. sikre skoleveje                                                             Mål: Gennemsnitlig min. 5 km pr år

Støtte landsbyråd og lokale initiativer.

Mål: Økonomisk støtte min. som nu, og oprettelse af pulje til nye projekter.

Det gode erhvervsliv

Fremme tilvækst af virksomheder, iværksættere, gennem opsøgende aktiviteter, hurtig og smidig sagsbehandling for såvel nye som bestående virksomheder – én indgang.  Mål: Minimum 1000 nye arbejdspladser i perioden.

Nedbringe dækningsafgiften.

Mål: 0

Sikre tilstrækkeligt antal attraktive erhvervsgrunde med god infrastruktur.

Mål: Altid 10 ledige grunde i varierende størrelse.

Fortsat udvikle turismen, herunder opgradering af maritime aktiviteter.

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan, der bl.a. sikrer et generelt højere serviceniveau.

Det gode kultur- og fritidsliv

Øget støtte til udvikling af vores aktive kultur- og idrætsliv.

Mål: Plus 10% i perioden.

Fortsat støtte og udvikle den imponerende hjælp fra frivillige.

Mål: Fastholde de 40% frivillig borgere, som vi er begunstigede med

Støtte udviklingen af bestående og nye rekreative områder.

Mål: Eksempelvis min. et nyt kommunalt område med shelters pr. år

Det gode ældreliv

Hurtig og kompetent visitering.

Mål: Max 5 dage fra henvendelse.

Tilstrækkelig plejehjemskapacitet – herunder friplejehjem tæt på Munkebo, Langeskov og Kerteminde.

Mål: Max ventetid 1½ måned.

Tilstrækkelig og kompetent genoptræningshjælp.

Mål: Start senest en uge efter henvisning.

Sikre rammer om et godt seniorliv, inkl. udbud af fælles aktiviteter
Mål: Øget støtte til kommunens aktivitetshuse.

Bofællesskaber og seniorboliger.
Mål: Attraktive beliggenheder – 100 boliger i perioden – også private.

Det gode miljø og klima

Øge brugen af vedvarende energi

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan, der sikrer en forøgelse, inden udgangen af 2022

Støtte naturgenopretningsprojekter.

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan inden udgangen af 2022, der tager hensyn til både biodiversitet, trafiksikkerhed og udvikling i bosætning og erhvervsgrunde.

Bekæmpe forurening af luft, vand og jord.

Mål: Udarbejdelse af helhedsplan inden udgangen af 2022 til opfyldelse af nationale mål.

Den gode skole

At fagligheden prioriteres højt, at eleverne testes i dansk og matematik, at der er klare mål for indlæringen og for de sociale kompetencer.

Der skal være den størst mulige valgfrihed imellem skolerne.

At elever med særlige forudsætninger skal sikres relevante tilbud.

Nultolerance over for mobning.

Vedligeholdelsen af vores skoler skal være god, så vi bl.a. undgår et dårligt indeklima.

Der skal sikres en fornuftig fordeling af tosprogede elever mellem skolerne.

 At skolernes udearealer skal kunne bruges af andre uden for skoletiden.

 

Det gode børneliv

Udgangspunktet er det gode børneliv, hvor leg og læring ikke er hinandens modsætninger, men derimod forudsætninger.

Børnepasning skal tilbydes og indrettes efter forældrenes behov.

Dagpleje og private pasnings-ordninger skal indgå som et naturligt tilbud på lige fod med de kommunale institutioner.

Eventuelle madordninger aftales individuelt i den enkelte pasnings-ordning mellem forældre og personale.

 

Det sunde liv

At den kommunale sundhedsindsats forankres i et sundhedscenter / daghospital

Her vil kommunens borgere bl.a. kunne søge hjælp omkring forebyggelse af livstilssygdomme og ligeledes finde hjælp til rygestopkurser. Der vil ligeledes være opsøgende medarbejdere på centeret. Kommunen skal være frontløberen i oprettelsen af sundhedscentret i samarbejde med følgende aktører: læger – jordemødre – kiropraktorer – fysioterapeuter – diætister – kostvejledere – alternative behandlere – tandlæger – fodterapeuter – laboratorium- og røntgenafdeling.

At samtlige institutioner og skoler i kommunen har fokus på sund kost og motion. Sund kost kræver inddragelse af forældre, mens de fornødne fysiske arealer for leg og bevægelse, er en kommunal opgave.

Telemedicin tages i anvendelse i takt med den teknologiske udbredelse. 

At udbuddet af attraktive motionstilbud til ældre øges

Kommunen i tal

Tal fra 2020

0 kvm
Areal for
Kerteminde Kommune
0
Indbygger i
Kerteminde Kommune
0
Gennemsnitsalder i Kerteminde Kommune

Kommende event

for Venster i Kertemind

se flere aktiviteter for venstre kerteminde

BLIV MEDLEM AF VENSTRE

Hvor megen indflydelse og hvilke muligheder du vil benytte dig af, er helt op til dig at afgøre!

BLIV MEDLEM AF VENSTRE
Go to Top